Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden B&B Floris V te Kortenhoef

  1. Terminologie

De termen Floris V, Bed & Breakfast Floris V, B&B zijn termen voor de B&B Floris V.

Gast: een persoon die bij B&B verblijft en als zodanig is aangemeld via het contact formulier.

Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een schriftelijke bevestiging door de B&B Floris V.

Definitieve reservering: Een reservering waarvoor een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten op de KNAB rekening van B&B Floris V is gestort, tenzij anders overeengekomen is.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in de B&B en bij de reservering door de B&B aan de hoofdgast ter hand wordt gesteld
.

  1.  De B&B Floris V

2.1    De B&B is beschreven in de website www.bbflorisv.nl Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de Bed & Breakfast Floris V ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

2.2    Het minimum verblijf in de Floris V is één nacht.

2.3    De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte heeft een eigen toegang.

2.4    Rusttijden zijn van 22.00 uur – 07.00 uur.

2.5    Roken is niet toegestaan in de studio’s.

2.6    Drugs is niet toegestaan op het terrein van B&B Floris V.

2.7    Huisdieren zijn niet toegestaan.

2.8   BBQ-en en vuur maken is niet toegestaan in de tuin van B&B Floris V.

2.9   B&B Floris V heeft twee studio’s. Studio 2 wordt verhuurd als logie-accommodatie. In studio 2 is een vide met twee bedden en op de begane grond bevindt zich een bedstee stapelbed.

2.10    Inchecken van 17.00-20.00 uur, uitchecken om 10.00 uur.
 Tenzij onderling schriftelijk anders is overeengekomen.

2.11  Door B&B Floris V wordt, i.v.m. nachtregistratie voor de gemeente, bij inchecken om een legitimatie gevraagd.

2.12  Het is de gast verboden de studio’s te gebruiken voor zaken die in strijd zijn 
met wet en regelgeving en/of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als “ongepast” kunnen worden beschouwd.

2.13     De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeerterrein. Per studio is 1 parkeerplek aanwezig. Indien u met meer auto’s per studio wil komen dient u contact hierover op te nemen, er wordt dan een plek in de omgeving bekend gemaakt. Parkeren kan niet in de berm. Parkeren op het terrein geschiedt op eigen risico.

2.14  B&B Floris V is landelijk gelegen, dat wil zeggen naast een veehouderij (koeien, schapen, kippen, paarden), naast een transportbedrijf met hobbymatige paardenboxen en omgeven door weilanden. Ondanks zorgvuldig onderlinge afspraken kan het zijn dat u hiervan hinder ondervindt. B&B Floris V is niet aansprakelijk voor misnoegen door beïnvloedbare omgevingsfactoren.

3.0    Tarieven

3.1    De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit, verwarming, gebruik linnen en schoonmaak. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

3.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

3.3.   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

3.4    Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.bbflorisv.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.


4.0    Reservering en Betaling

4.1    Nadat de reservering is bevestigd door de B&B, dient de hoofdgast een voorschot van 50 % van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van B&B Floris V tenzij anders overeen is gekomen.

4.2    De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald tenzij anders is overeengekomen. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging door B&B Floris V.

4.3    De hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B over te maken. Dit kunt u aangeven bij de reservering.

4.4    Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar :

4.5   IBAN nr.: NL17 ASNB 0781 2939 52 ten name van Floris V te Kortenhoef

4.6   BIC: ASNBNL21

4.8    Indien de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij voorschot 
aan de B&B over heeft gemaakt dient de hoofdgast het openstaand bedrag voor of bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend per bank of contant. De B&B accepteert geen credit cards en bankPIN.

5.0     Annulering

5.1    Indien de gasten onverhoopt de reservering dienen te annuleren dan worden zij zeer vriendelijk verzocht om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de eigenaren via de mail info@bbflorisv.nl of door telefonisch contact op te nemen met de eigenaren.

De eigenaren kiezen er bewust voor om de gasten zo min mogelijk drempels op te werpen. Om die reden kan een overnachting in de B&B tot slechts 48 uur voor de inchecktijd kosteloos geannuleerd worden. De gasten dienen zich bij een annulering van enkele weken tot een paar dagen voor de incheckdatum wel te realiseren dat de eigenaren de kamer op een dergelijke korte termijn naar alle waarschijnlijkheid niet meer verhuurd zullen krijgen. De eigenaren verzoeken de gasten dan ook zeer vriendelijk om hier bewust rekening mee te houden.

5.2    Mochten de gasten toch moeten annuleren dan gelden de volgende regels:

– Bij annulering vanaf 48 uur tot 24 uur voor de inchecktijd betalen de gasten 50% van het volledige bedrag van de reservering.

– Bij annulering vanaf 24 uur voor de inchecktijd, betalen de gasten 100% van het volledige bedrag van de reservering.

Het verschuldigde bedrag dient bij een annulering binnen 7 dagen na de annulering aan de B&B te zijn overgemaakt.

5.3    In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden hebben de eigenaren ten alle tijden het recht om de reservering te annuleren. Onder overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt onder meer verstaan dat de B&B niet meer geschikt is voor de verhuur, bijvoorbeeld in geval van wateroverlast, overstroming of brand. In een dergelijk geval zullen de eigenaren – indien gewenst door de gasten – meehelpen met het zoeken naar een alternatieve accommodatie. De eigenaren kunnen echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten die voortvloeien uit een dergelijke annulering. Het reeds betaalde bedrag zal worden terug betaalt aan de hoofdgast.  

6.0     Schade

6.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies (zie infomap in de studio)

6.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade en vermissing.

6.3    Een schade/vermissinggeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

6.4    Bij verlies van de sleutel van de B&B zullen alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gasten van de B&B in rekening worden gebracht door de eigenaren.

7.0    Klachten

7.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

8.0    Overmacht

8.1      In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog(sgevaar), opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in energie-/watercircuit/verkeer/ transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

9.0    Aansprakelijkheid

9.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen, uitval van stroom/ watervoorzieningen, technische installaties, niet/ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

9.2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

9.3    Onverminderd het in 9.1 en 9.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

10.0    Privacy

10.1    De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens
 vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

11       Slotbepaling

11.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

11.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

11.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.